Vásár

Vásári szabályzat

 

A 2023. november 25 – 2023. december 23 között megrendezésre kerülő

Debreceni Adventi Vásár (továbbiakban: Vásár) szolgáltató Partnerei részére

 

A vásári szabályzat minden a vásáron résztvevő szolgáltató Partnerrel kötött szerződés

elválaszthatatlan részét képezi, az abban foglaltak betartása kötelező érvényű.

 

Jelen szabályzat meghatározza a Vásáron tartózkodó személyek, kereskedők, azok alkalmazottai, vásárlók és egyéb használók egymás közötti magatartását, és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált kereskedelmi és szolgáltatói tevékenység, a közönség lehető legmagasabb színvonalon történő kiszolgálása érdekében elengedhetetlen. Továbbá előírja a Vásár rendeltetésszerű használatára, biztonságos üzemeltetésre szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

 

A Vásár szervezője:

Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

honlap: www.fonixinfo.hu

 

Elérhetőségeink:

vásáron megjelenő szolgáltató Partnerek kiválasztásával, szervezésével, szerződéskötéssel kapcsolatban:

Lós Attila

telefonszáma: +36 70 933 9929

e-mail címe: los.attila@fonixinfo.hu

 

 

pataki.peter@fonixinfo.hu 

ügyeletes villanyszerelő telefonszáma: +36 70 253 4197

ügyeletes vásárfelügyelő: telefonszáma: +36 20 403 1633

(minden egyéb vásárral kapcsolatos ügyben (faház, szabályok betartásával kapcsolatos problémák esetén)

 

A vásár helyszín:

Kossuth tér, Dósa nádor tér, Csapó utca sétálóövezet, Piac utca.

 

A Vásár nyitvatartása november 25-tól – december 23-ig:

 

a vendéglátóknak:

hétfőtől – csütörtökig                10:00 – 21:00 óra között,
pénteken                                    9:00 – 22:00 óra között
szombaton                                 9:00 – 22:00 óra között,
vasárnap                                   9:00 – 21:00 óra  között

 

 

hétfőtől-csütörtökig                  10:00 – 20:00 óra között,
pénteken                                    9:00 – 21:00 óra között
szombaton                                 9:00 – 21:00 óra között,
vasárnap                                   9:00 – 20:00 óra között

December 23-án:                         9:00 – 19:00 óra között

 

A kötelező nyitvatartástól eltérni csak a Vásár szervezőjének engedélyével lehet.

 

Jelentkezés, területbérlés feltételei és módja, a Vásár szabályzata

 

A Szervező csak a pályázati rendszerben kiválasztott Partnerek számára biztosít részvételt a Vásáron, velük köt szerződést. A résztvevők árusítóhely kiosztását minden esetben a Szervező határozza meg (beosztás, elhelyezés, területkijelölés stb.). A vásári szolgáltató Partner köteles elfogadni a Szervező által részére árusításra kijelölt installációs helyet. Szervező a bérleményeken jól látható helyen számokat helyez el, mely a Partner beazonosításra szolgál.

Az installációk átadása a helyszínen jegyzőkönyv ellenében történik.

 

A Vásár területére gépjárművel, bepakolás/ kipakolás/ árubeszállítás céljából a Vásár nyitvatartási idején kívül a Szervező által kiadott behajtási engedélyekkel (Partnerenként 1 db behajtási engedély) lehet behajtani. A rendezvény teljes területén a KRESZ rendelkezései az érvényesek, a gépjárművek maximális sebessége csak 5 km/h lehet. A vásár területén parkolni tilos, a behajtási engedély kizárólag behajtásra jogosít.

 

A Vásáron történő kitelepüléskor kizárólag az előzetesen egyeztetett, a pályázatában és a szerződésben feltüntetett a Szervező által jóváhagyott termékek forgalmazhatók. A jóvá nem hagyott termékek árusítását a Szervező jogosult megtiltani, az elárusító helyről a termékeket beszedetni. Amennyiben a Partner ennek nem tesz eleget, a bérleti szerződésben rögzített módon jogosult szankcionálni a szervező.

 

A Vásár területén TILOS:

  • olyan tevékenység, amely a szabályzatban foglalt tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért;
  • minden másokat zavaró, erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó tevékenység;
  • robbanóanyag, pirotechnikai eszközök, fegyverek bevitele;
  • a szervező engedélye nélküli, alkalmi, kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák és szórólapok) elhelyezése a pavilon külső felületein;
  • a pavilonokban zenét szolgáltatni.

A Vásár területére vakvezető és mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével állatokat kizárólag ölben vagy szájkosárral pórázon lehet bevinni.

A Partner kizárólag a Szervező által jóváhagyott installációban folytathatja a tevékenységét, nem tehet olyan megnyilvánulásokat, nem használhat olyan üzleti fogásokat, mely a többi Partner érdekeit sérti.

 

A Partner által bérelt installáció önhatalmúlag nem cserélhető el, nem növelhető és nem adható/értékesíthető tovább, akár csak részben sem más Partner(ek)nek.

A Partner az árusító hely frontján túl (kivéve, ha ezt a Szervező engedélyezi) nem pakolhat, tevékenységét kizárólag az installációban végezheti.

 

A Partner az elárusítható helyét – a nyitvatartási idő alatt – felügyelet és őrzés nélkül nem hagyhatja, standját nem zárhatja be. Ettől csak kivételes esetben a Szervező engedélyével térhet el. Amennyiben a Partner nem tartja be a kötelező nyitvatartást, úgy azt a Szervező jogosult a bérleti szerződésben rögzített módon szankcionálni.

 

A bérelt pavilonok tisztán tartásáról a Partnerek saját maguk kötelesek gondoskodni. Az árusítás során keletkezett hulladékot – így különösen a vásárlók által el nem vitt csomagoló anyagot – mindenki köteles összegyűjteni és a kijelölt hulladékgyűjtőkbe elhelyezni.

 

A Partner tevékenysége során köteles betartani a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó előírásokat. Kötelezettséget vállal arra, hogy a hatályos jogszabályokban és árusítási szabályzatban előírt hatósági/működési engedélyeket legkésőbb az installáció átvételi időpontjáig beszerzi, azokat a helyszínen tartja, a Szervező és a hatóságok szervezetek kérésére felmutatja, az árusítást a vonatkozó törvények és előírások betartásával végzi. A Partner köteles a Vásár területén a tisztességes kereskedői magatartást maximálisan betartani, a vásárlókat korrekten és az előírásoknak megfelelően tájékoztatni, udvariasan kiszolgálni. Köteles ár-tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni, tevékenységét munkavégzésre alkalmas állapotban végezni. Amennyiben értékesítő tevékenysége zavarja a többi árust vagy a Vásár rendezvény látogatóit, a Szervező azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

 

A Szervező kereskedelmi és kézműves installációk esetén a Partner számára kizárólag a világításhoz elegendő, vendéglátós pavilonok esetében az egyeztetett és szerződésben rögzített összteljesítményig biztosít áramot.

 

A vendéglátó tevékenységet végző Partnerek a Vásár teljes időtartama alatt a vásárlók kiszolgálására kizárólag környezetbarát papírtálcát és evőeszközt kötelesek használni. Szervező ennek betartását jogosult folyamatosan ellenőrizni, a szabályok be nem tartását a bérleti szerződésben rögzített módon szankcionálni.

 

Azok a vendéglátó Partnerek, akik jogosultak ital árusítására, annak kiszolgálását a Vásár teljes időtartama alatt kizárólag a Szervező által forgalmazott, a Vásár arculatához illeszkedően kialakított 4 oz (120 ml), 7 oz (210 ml), 8 oz (240 ml) és 12 oz (360 ml) űrtartalmú papírpohárban végezhetik.

Amennyiben Szervező képviselője azt észleli, hogy a Partner az ital kiszolgálását nem a Szervezőtől vásárolt papírpohárban végzi, akkor jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett, amelyhez nyomtatott fényképfelvételeket is mellékelni kell – jogosult az ital árusítását megtiltani.

Szervező ennek betartását jogosult folyamatosan ellenőrizni, a szabályok be nem tartását a bérleti szerződésben rögzített módon szankcionálni.

 

Rendelési árak méretenként:

4 oz: (120 ml) = bruttó 30 Ft

7 oz: (210 ml) = bruttó 40 Ft

8 oz: (240 ml) = bruttó 50 Ft

12 oz: (360 ml) = bruttó 60 Ft

 

A papírpoharak igénylésére 2023. november 17. napjáig a los.attila@fonixinfo.hu email címre küldött üzenettel van lehetőség.

A megadott határidőt követően a Szervező jogosult a Partner pohárrendelésre vonatkozó igényét visszautasítani és egyúttal megtagadni az ital árusításának lehetőségét.

A megrendelés alapján a poharak ellenértékét legkésőbb 2023. november 22-ig. napjáig kell megfizetni.

 

A poharak átadása: 2023. november 24. – november 25.

 

Vendéglátó tevékenységet végző Partnerek kötelesek a pavilonokban hitelesített tűzoltó készüléket készenlétbe helyezni, alkalmazottai részére az előzetes tűzvédelmi oktatást megtartani és az időszakos tűzvédelmi továbbképzést biztosítani, azok tényét előírásszerűen dokumentálni és a szükség szerinti egyéb tűzvédelmi előírásokat biztosítani és betartani.

 

A Partner köteles az installációkra vonatkozóan bérleti szerződést kötni a Szervezővel. A bérleti díj megfizetése mellett a bérlő óvadék megfizetésére is kötelezettséget vállal. A bérleti díj és az óvadék megfizetése a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele.

 

A zárt pavilonok nyitvatartási időn kívüli őrzésről a Szervező gondoskodik. A Vásár területén történt esetleges lopásokkal kapcsolatban a Szervezőt felelősség nem terheli. A Partner tulajdonában és/vagy használatában álló berendezési és felszerelési tárgyakért, árukért és egyéb vagyontárgyakért a szervező semmilyen jellegű felelősséget nem vállal.

 

A Vásár területén talált tárgyakat a Szervező részére dokumentáltan kell leadni.

 

Rendkívüli események esetén a Vásár kiürítésére eseti kiürítési terv áll rendelkezésre, mely a bérleti szerződés melléklete. Az eseti kiürítési terv rendeltetése, hogy biztosítsa vészhelyzet esetén a Vásár területének kiürítését, az ott tartózkodók elhelyezését, illetőleg biztonságos útvonalon történő kimenekítését. Az eseti kiürítési tervben foglaltak elrendelésére Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság utasítása alapján a Szervező ügyvezetője jogosult.

 

 

Debrecen, 2023. november 14.

 

Főnix Rendezvényszervező

Közhasznú Nonprofit Kft.